Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนยืข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 0) 9 ส.ค. 2565
กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 0) 9 ส.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่ 18/2565 (ดู : 0) 6 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-29/2565 (ดู : 1) 5 ส.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 0) 2 ส.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่17/2565 (ดู : 4) 1 ส.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชามสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย) โครงการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะหิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง (ดู : 0) 26 ก.ค. 2565
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 (ดู : 0) 21 ก.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 16/2565 (ดู : 0) 19 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 - 24/2565 (ดู : 3) 18 ก.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 1) 12 ก.ค. 2565
แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 14/2565 (ดู : 7) 8 ก.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (ดู : 4) 5 ก.ค. 2565
ข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) (ดู : 3) 5 ก.ค. 2565
แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ยังคงเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน (ดู : 3) 5 ก.ค. 2565
แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ดู : 2) 5 ก.ค. 2565
เฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (ดู : 6) 1 ก.ค. 2565
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดิน พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 2) 30 มิ.ย. 2565
ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565 (ดู : 4) 24 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชามสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย) โครงการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะหิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง (ดู : 7) 24 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 13) 24 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 -21/2565 (ดู : 15) 23 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ (ดู : 2) 17 มิ.ย. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราช (ดู : 4) 17 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับกาารคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 4) 16 มิ.ย. 2565
ข้อกำหนดออกตามความมนมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๕) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ดู : 4) 16 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนร่วมประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 (ดู : 16) 15 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) (ดู : 16) 13 มิ.ย. 2565
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (ดู : 14) 10 มิ.ย. 2565
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร (ดู : 7) 10 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 -19/2565 (ดู : 4) 10 มิ.ย. 2565
ขอแจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 (ดู : 5) 9 มิ.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปรพจำปีภาษี 2565 (ดู : 5) 9 มิ.ย. 2565
นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ปลอดบุหรี่ (ดู : 5) 7 มิ.ย. 2565
การเสนอชื่อผู้รับรางวัล The 2022 UNESCO - Madanjeet Singh Prize (ดู : 44) 7 มิ.ย. 2565
แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะ และยกเลิกการดำเนินการโครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม เพื่อการติดตามและประเมินผู้มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 5) 6 มิ.ย. 2565
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 8) 2 มิ.ย. 2565
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 8) 2 มิ.ย. 2565
การดำเนินการประกวด Miss Durian Chumphon ประจำปี 2565 (ดู : 11) 2 มิ.ย. 2565
กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมวสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 2) 1 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 0 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล การพัฒนาการลงทุน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (ดู : 45) 31 พ.ค. 2565
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 8) 31 พ.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงือนไข ของผู้ที่จะเดิอนทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 22) 31 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) (ดู : 9) 31 พ.ค. 2565
การประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 (ดู : 7) 31 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 8) 27 พ.ค. 2565
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 10) 20 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดก นายสุรพงษ์ สำมณี (ดู : 10) 20 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก นายบุญนำ คงน้อย (ดู : 10) 12 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก นางสาวเสาวนี ทองสง่า (ดู : 20) 12 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก นางสาวเสาวนี ทองสง่า (ดู : 9) 12 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก นางสาวเสาวนี ทองสง่า (ดู : 12) 12 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก นางสาวเสาวนี ทองสง่า (ดู : 50) 12 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 (ดู : 51) 11 พ.ค. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 9) 9 พ.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 9/2565 (ดู : 9) 6 พ.ค. 2565
การประเมินผลสัมฤทธฺ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ดู : 12) 5 พ.ค. 2565
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 9) 5 พ.ค. 2565
กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 10) 5 พ.ค. 2565
เตือนภัย วันที่ 30 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 (ดู : 15) 2 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs