Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม/ระเบียบต่างๆ ของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี่่
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือแนวทางการให้บริการต่างๆ
   คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   E - Service
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   สรุปข้อมูลผู้ขอรับบริการเกี่ยวกีบผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
   สรุปรายงายผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เรื่องร้องเรียน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานความก้าวหน้าการจัอซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ปปช.
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ใสภายใน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานของสำนักงานปลัด
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายชัชวาล ดำคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
เรื่อง ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแวะ เรื่องขออกใบแทน  (ดู : 0)
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน  (ดู : 110)
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ดู : 119)
ประกาศ กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 133)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 (ดู : 2)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 5)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 65)
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านละมุ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ไม้กวาดทางมะพร้าว!!!
 
ข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ ข้าวซ้อมมือหอมนิลนากระตาม
 
กะปิแม่แดง
 
e-GP ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม คลิ๊กที่นี่
ระบบอีเมล์สารบรรณ
อบต.นากระตาม
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อกาจัดการบริการสาธาณะ
ขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น
   
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197 E-mail Address : saraban@nakratham.go.th
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs